Stadsdeel 5 Oostelijk Sittard

Jeugdgebiedsgericht werken Stadsdeel 5 Oostelijk Sittard

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in de Westelijke Mijnstreek is in 2012 gestart met een pilot wijkgericht werken. Deze pilot heeft tot gevolg gehad dat er snel verbindingen zijn gelegd met andere wijkgerichte initiatieven gericht op leefbaarheid, onderwijs, veiligheidsketen en de gespecialiseerde zorgpartners. Hiermee ontstond de wens om gezamenlijk gebiedsgericht te gaan werken in de Westelijke Mijnstreek vanuit de ambities in de decentralisatie jeugdzorg.


De doelstelling is om eind 2014 in de gehele Westelijke Mijnstreek vanuit het CJG de eigen kracht en participatie vanuit het gezin en de omgeving centraal te stellen door in de Westelijke Mijnstreek o.a. in samenwerking met de sociale wijkteams en het onderwijs gebiedsgericht te gaan werken. De visie die ten grondslag ligt aan de pilot gebiedsgericht werken sluit aan bij de ontwikkeling naar de transitie.

 

De 8 ambities van de 18 gemeenten in Zuid Limburg voor de transitie zijn als volgt: 
• Meer ruimte geven aan van eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders en jeugdigen; 
• De pedagogische omgeving van het kind versterken;
• Tijdig signaleren én meteen actie ondernemen;
• Hulp is licht waar het kan, zwaar waar het moet;
• Integrale hulpverlening, alle leefgebieden betrokken;
• Sterk door samenwerken en resultaatgericht (effectiviteit en efficiëntie);
• Aansluiten bij de couleur locale, d.w.z. In de Westelijke Mijnstreek is het CJG het beoogde toegangspunt voor jeugdzorg. 
• Veiligheid en rechtsbescherming voor de jeugdige

 

Samenwerking jeugdgebiedsgericht werken
Deze pilot wordt  in 8 gebieden (de vijf stadsdelen van Sittard-Geleen en Stein, Beek en Schinnen) uitgevoerd door onze huidige professionals vanuit de vijf organisaties (MEE, Orbis Jeugdgezondheidszorg, GGD JGZ, Partners in Welzijn en Bureau Jeugdzorg) in de netwerkorganisatie: het Centrum voor Jeugd en Gezin, ieder specialisten op hun eigen gebied, verbonden in een generalistisch netwerk. Verder wordt er middels deelname aan het jeugdgebiedsteam of gezinsplannen samengewerkt met het onderwijs, de gespecialiseerde thuisbegeleiding, zelfstandige zorgaanbieders, basis GGZ en de gespecialiseerde zorg. Binnen elk gebied worden wijkprofielen opgesteld bestaande uit de gegevens van diverse aanbieders en gemeenten, de jeugdgebiedsteammedewerkers de aandachtspunten in de wijk en een uitgebreide sociale kaart.

 

Alle professionals van het CJG en samenwerkingspartners werken volgens de volgende werkwijze:
• We stellen het (kind en zijn) gezin centraal 
• Ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders 
• We betrekken en versterken het eigen sociale netwerk 
• Er wordt integraal naar de vraag en behoefte gekeken: de domeinen zorg, inkomen, werk, wonen, veiligheid, onderwijs, opvoeding en vrije tijd worden van meet af aan betrokken bij de analyse en de aanpak 
• Een belangrijk doel is het herstel van het dagelijkse leven en dat het gezin voldoende zelfredzaam is om met de hulpvragen om te gaan 
• We werken met een integraal (gezins)plan, dat uitgaat van de doelen die de cliënt zelf stelt, zowel lichte als specialistische hulp kan omvatten en oog heeft voor het hele sociale domein 
• We spreken niet over mensen maar met mensen 
• Het gezin heeft zoveel als mogelijk de regie over het eigen hulpplan 
• Er is voor het gezin/kind/jongere 1 centraal aanspreekpunt (casemanager), die de ondersteuning en hulp waar nodig coördineert


Op elke gebiedspagina vindt u informatie over:

• De hulpvragen die waar we vanuit het CJG in kunnen ondersteunen
• De medewerkers van het jeugdgebiedsteam
• De actiepunten die we samen met het team, netwerkpartners, onderwijs en u willen oppakken (deze acriepunten worden binnenkrt toegevoegd)

 

Voor vragen kunt u terecht op onze website www.cjg-wm.nl of op nummer 046-8506910


elseOf vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Gebieden

Born en de kleine gemeentenWestelijk SittardOostelijk SittardWestelijk GeleenOostelijk GeleenSteinBeekSchinnen

Contact