Jeugd Over het CJG-hulp nodig WM

Hulp nodig?

Per kernpartner kunt u hieronder zien voor welke soort hulpvragen u terecht kunt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek. De kernpartners zijn:

Partners in Welzijn

MEE Zuid Limburg

Zuyderland jeugdgezondheidszorg en GGD Limburg

Bureau Jeugdzorg Limburg

CJG WM

Tevens zijn hier de hulpvragen aan toegevoegd welke beantwoord kunnen worden door de Gespecialiseerde Thuis Begeleiding van Zuyderland als samenwerkingspartner in de gebiedsteams

Hulpvragen Partners in Welzijn in het CJG WM

Enkelvoudige opvoedingsvraag, bv. aanpak eetproblemen die ook in andere situaties kan worden ingezet. 

Het betreft hier een opvoedingsvraag die relatief eenvoudig (binnen 2 gesprekken) te beantwoorden is.

Sociaal pedagogisch medewerker

Huisvestingsproblemen 16-23 jr

 Een jongere heeft geen vaste verblijfplaats, dreigt zijn/haar verblijfplaats te verliezen of heeft problemen met omwonenden/ huiseigenaar/ verhuurder. Andere hulpverleners krijgen geen contact met de jeugdige of jeugdige haakt steeds af bij andere partijen.

 

(Randgroep)jongeren werker

 Huisvestingsproblemen gezin

Een gezin heeft geen vaste verblijfplaats of dreigt verblijfplaats te verliezen.

Maatschappelijk werker

 

Vragen rondom problemen binnen vrijetijdsdomein jeugdige

Het betreft hier kinderen en jongeren tussen 4 en 23 jaar die op straat hangen, voor overlast zorgen, geen passende vrijetijdsinvulling kunnen vinden, problemen hebben met het onderhouden van sociale contacten. Andere hulpverleners krijgen geen contact met de jeugdige of jeugdige haakt steeds af bij andere partijen.

 Kinder- en jongerenwerker

 Problemen rondom werk en inkomen 16-23 jaar

Jongere heeft geen vast werk of uitkering, kan geen werk behouden en/of heeft steeds conflicten met instanties over deze zaken. Andere hulpverleners krijgen geen contact met de jeugdige of jeugdige haakt steeds af bij andere partijen. 

Randgroepjongeren werker

Vragen rondom kindontwikkeling/ leeftijdsfasenproblematiek

Ouders en/of kind(eren) hebben enkelvoudige vragen over leeftijdsfaseproblematiek (denk aan peuterpuberteit, puberteit) en/of over ontwikkelingsproblematiek van het kind.

Sociaal pedagogisch medewerker

Vragen rondom sociaal emotionele problematiek (enkelvoudig)

Kind heeft moeite met aangaan en onderhouden van sociale contacten. Deze problematiek is niet verklaarbaar door een ontwikkelingsstoornis.

Sociaal pedagogisch medewerker

Vragen om voorlichting over specifiek opvoedingsthema of leeftijdsfase

Voorlichtingsvragen oppakken van leerkrachten, andere professionals over ontwikkelingsfase problematiek, voorlichting over maatschappelijke invloeden op de ontwikkeling.

Sociaal pedagogisch medewerker

Vragen rondom begeleiden van ouders bij het uitvoeren van de omgangsregeling

Zorgen dat de omgangsbegeleiding goed loopt en ouders de regeling (weer) zelfstandig kunnen uitvoeren. Een ander belangrijk doel is dat de omgang tussen ouders en kind voor het kind positief verloopt en daardoor bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van het kind.

 

Sociaal pedagogisch medewerker

 

Bemiddelingsvragen bij echtscheidingsproblematiek

 Er is sprake van een echtscheiding. Afspraken rondom de omgangsregeling worden niet nagekomen of verlopen problematisch. Inzetten van mediationtechnieken.

Maatschappelijk werker

 Crisishulpverlening op verzoek van ketenpartner of bij melding crisis door cliënt.

 Crisisinterventie en casemanagement bij alle voorkomende acute ontwikkelingsbedreigende situaties voor kinderen.

 

Maatschappelijk werker

Op verzoek van ketenpartner of cliënt, interventies bij Huiselijk geweld

Crisisinterventie bij huiselijk geweld. Slachtofferhulpverlening. 

Maatschappelijk werker

Op verzoek van ketenpartner of client, begeleiden van Multi problem gezin

Screening, Casemanagement, onderdelen van hulpverlening uitvoeren bij gezin met problemen op tenminste twee levensgebieden.

Maatschappelijk werker

Onderzoeken Bedreigde kindontwikkeling na signalen van ketenpartner of cliënt

Screening ontwikkelingsgeschiedenis, huidige kindontwikkeling in kaart brengen, advies geven over wat nodig is om bedreigde ontwikkeling af te wenden. Hulpverlening uitzetten

Maatschappelijk werker

Relatieproblematiek

Relatiebemiddeling tussen koppels. 

Maatschappelijk werker

Sociaal emotionele problematiek (meervoudig)

Jeugdige die ernstige problemen ondervind in sociale interacties, waarbij identiteitsproblemen en/of suïcide gedachten spelen, loverboy slachtoffers ondersteunen in het voor zichzelf opkomen, zelfbeeld versterken, randvoorwaarden creëren voor veilige verblijfssituatie..

Maatschappelijk werker

Systeemproblematiek/gezinsrelaties

Ernstige problemen in de onderlinge gezinsrelaties in kaart brengen met het gezin. Oorzaken inzichtelijk maken en samen oplossingen bedenken voor onderlinge problemen.

Maatschappelijk werker

 

Vragen rondom versterken netwerk/eigen kracht

Netwerkconferentie organiseren, mensen begeleiden in het beroep doen op hun netwerk. 

Maatschappelijk werker

 

Naar boven 

 

Hulpvragen MEE Zuid Limburg voor mensen met een beperking, hun netwerk, verwijzers en/of andere meldende organisaties

Bij problemen opvoeding & ontwikkeling bieden wij het volgende:

Versterken vaardigheden: We helpen jeugdigen met het accepteren en omgaan met hun beperking, We ondersteunen hen bij het leren en versterken van vaardigheden die zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren

MEE Consulent 

Gezinsondersteuning:

We ondersteunen ouders, verzorgers, gezinsleden en het netwerk bij het accepteren en omgaan met de beperking en de reacties daarop uit de omgeving.

MEE Consulent 

Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering:

We ondersteunen ouders, verzorgers en het netwerk bij de ontwikkeling van opvoedingsvaardigheden. Is langdurige ondersteuning of zorg nodig? Dan helpen we hen bij het maken van een keuze voor de meest geschikte ondersteuning of zorg. Als dat nodig is, helpen we ook bij het aanvragen van een indicatie en het realiseren van een passend aanbod.

MEE Consulent 

Netwerk opbouwen en behouden:

Het gezin bouwt met onze hulp aan een betrouwbaar en ondersteunend netwerk.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij keuze en realiseren zorg en voorkomen en oplossen van crises:

Samen met het gezin en het netwerk onderzoeken we de mogelijkheden voor (aanvullende)professionele zorg. We ondersteunen bij het realiseren hiervan.  Is de veiligheid van de jeugdige in het geding, dan melden we onze zorgen bij het AMK. Of we melden die bij de Raad voor de Kinderbescherming. We informeren dan eerst de ouders of verzorgers daarover. Is er een crisis? Dan ondersteunen we bij het zoeken naar een snelle oplossing.

MEE Consulent 

Vroegsignalering en vroeghulp:

We dragen bij aan de vroegsignalering van  jeugdigen met een beperking en aan de totstandkoming van een integraal ondersteunings- en zorgaanbod voor jeugdige en gezin.

MEE Consulent 

Bij problemen rondom leren & werken:

 Ondersteuning bij keuze opvang/onderwijs

Samen met de cliënt en zijn netwerk brengen we de ambities en mogelijkheden in kaart. We ondersteunen hen bij het maken van een keuze voor opvang of school.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij realiseren opvang/onderwijs

We ondersteunen de cliënt en zijn netwerk bij het realiseren van plaatsing op de school of opvang van hun keuze. We regelen de ondersteuning of zorg die nodig is. We ondersteunen de opvang of school met informatie over de beperking en het omgaan hiermee.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij behoud opvang/onderwijs

Samen met de cliënt, het netwerk en de opvang of school onderzoeken we de problemen en mogelijke oplossingen, zodat cliënt en zijn netwerk een keuze kunnen maken. Als dat nodig is, ondersteunen we hen bij de realisering van die keuze .We ondersteunen de opvang of school met kennis over de beperking en het omgaan daarmee.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij keuze werkplek

Samen met de cliënt en zijn netwerk brengen we de ambities en mogelijkheden in kaart. We ondersteunen hen bij het maken van een keuze voor een werkplek. Als dat nodig is, ondersteunen we ook bij de overgang van school naar werkplek.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij het vinden werkplek

Wij ondersteunen de cliënt bij het vinden van een werkplek. Als dat nodig is, helpen we hem ook bij het regelen van de ondersteuning en zorg die hij nodig heeft. We ondersteunen de werkomgeving met kennis over de beperking en het omgaan daarmee.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij behouden werkplek

We ondersteunen de cliënt bij het oplossen van belemmeringen op de werkplek. We ondersteunen de werkomgeving met informatie over de beperking en het omgaan daarmee.

MEE Consulent 

Bij samenleven & wonen:

Netwerk opbouwen en behouden

De cliënt bouwt met onze hulp aan een betrouwbaar ondersteunend netwerk.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij meedoen in de leefomgeving

Samen met de cliënt en zijn netwerk verkennen we de wensen en behoeften van de cliënt in relatie tot de mogelijkheden in de leefomgeving. We ondersteunen de cliënt bij het leggen van contacten in de leefomgeving. En bij het gebruiken van de voorzieningen in de leefomgeving. We ondersteunen de leefomgeving met kennis over de beperking en het omgaan daarmee.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij het  vinden van een geschikte vorm van wonen

We helpen de cliënt en zijn netwerk om wensen en mogelijkheden voor wonen in beeld te brengen. We ondersteunen bij het vinden en regelen van een passende vorm van wonen. En als het nodig is, ondersteunen we bij het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van een huishouden. Als dat nodig is, helpen we bij het aanvragen van ondersteunende voorzieningen en zorg.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij wonen

We ondersteunen bij het leren van vaardigheden die nodig zijn om zonder problemen en overlast te kunnen blijven wonen.  We helpen de cliënt bij het regelen van de ondersteunende voorzieningen en zorg die hij daarvoor nodig heeft.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij gezond leven

We onderzoeken samen met de cliënt en zijn netwerk wat hij kan doen om gezonder te leven. We ondersteunen de cliënt hierbij, bijvoorbeeld met adviezen en doorverwijzingen naar voorzieningen als de GGD, de huisarts en gezondheidszorg.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij vrijetijdsbesteding

We ondersteunen de cliënt en zijn netwerk bij het in kaart brengen van zijn wensen en mogelijkheden en bij het realiseren hiervan. We ondersteunen sport- en vrijetijdsvoorzieningen met informatie over de beperking en het omgaan daarmee.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij vriendschap en relatieOndersteuning bij vriendschap en relatie

We ondersteunen de cliënt en zijn netwerk bij het in kaart brengen van zijn wensen en behoeften. Samen met de cliënt onderzoeken we wat de cliënt nodig heeft om een goede relatie aan te (kunnen) gaan. Als dat nodig is, organiseren we passende ondersteuning. Bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden.

MEE Consulent 

Regelgeving & geldzaken:

Ondersteuning bij het gebruik regelingen en uitkeringen

We brengen samen met de cliënt en zijn netwerk de mogelijkheden in kaart. We ondersteunen bij het aanvragen van regelingen en uitkeringen.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij budgetteren en administreren

We maken samen met de cliënt en zijn netwerk een overzicht van inkomsten en uitgaven. We ondersteunen de cliënt bij het zelf regelen van geldzaken, bijvoorbeeld door het inschakelen van het netwerk en het aanleren van vaardigheden. Als dat nodig is, helpen we cliënten op weg naar de schuldhulpverlening, We ondersteunen organisaties met onze kennis over de beperking en het omgaan daarmee.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij juridische hulp

We adviseren de cliënt en zijn netwerk bij juridische zaken en beschermingsmaatregelen. We ondersteunen bij het regelen hiervan. We ondersteunen organisaties met onze kennis over de beperking en het omgaan daarmee.

MEE Consulent 

Ondersteuning bij beroep, bezwaar en klachten

We informeren de cliënt en zijn netwerk over bezwaar-, beroeps- en klachtenprocedures. We ondersteunen hierbij en verwijzen door als dat nodig is. We ondersteunen organisaties met onze  kennis over de beperking en het omgaan daarmee.

MEE Consulent 

Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg:

ouders/ verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar waarbij zorgen zijn over de ontwikkeling en/ of het gedrag kunnen zonder indicatie een beroep doen op Integrale Vroeghulp (IVH). Samen met de ouders/ verzorgers brengen we in kaart wat er mogelijk aan de hand is. We geven een (multidisciplinair) advies over mogelijke factoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling en/ of het gedrag en geven passende hulp- en of begeleidingsadviezen voor kind en gezin.

IVH Consulent

Naar boven

 

Hulpvragen Zuyderland Jeugdgezondheidszorg en GGD in het CJG WM

Alcohol, roken en drugs 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige

Chronische ziekte 0-4 jaar

Jeugdarts

Chronische ziekte 4-19 jaar

Jeugdarts

Gedragsproblemen 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Gedragsproblemen 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Gehoor 0-4 jaar

Jeugdarts

Gehoor 4-19 jaar

JGZ-team

Gezonde voeding 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige

Gezonde voeding 4-19 jaar

JGZ-team

Gezondheid 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Gezondheid 4-19 jaar

JGZ-team

Groei 0-4 jaar

Jeugdarts

Groei 4-19 jaar

Jeugdarts

Hielprik 0-4 jaar

Jeugdarts

Hoofdluis 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige

Hoofdluis 4-19 jaar

Doktersass/jeugdverpleegkundige

Huilen 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Huiselijk geweld 0-4

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Huiselijk geweld 4-19

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Kindermishandeling 0-4 jaar ( of vermoeden)

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Kindermishandeling 4-19 jaar ( of vermoeden)

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Leeftstijlvragen 0-4 / 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige

Leerproblemen 4-19 jaar

Jeugdarts

Motoriek 0-4 jaar

Jeugdarts

Motoriek 4-19 jaar

Jeugdarts

Multi problem gezin 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige

Multi problem gezin 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Psychosociale problematiek 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Psychoscoiale problematiek 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Probleemzwangerschappen

JGZ-team

Ondergewicht 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Ondergewicht 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Ontwikkeling 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Ontwikkleing 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Opvoeding 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige

Opvoeding 4-9 jaar

JGZ-team

Overgewicht 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Overgewicht 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Schoolverzuim jaar

Jeugdarts

Seksualiteit 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Seksualiteit 4-19 jaar

Jeugdverpleegkundige / Sociaal verpleegkundige

Spraakontwikkeling 0-4 jaar

Jeugdarts

Toeleiden Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) 0-4 jaar

 JGZ-team

Vaccinaties 0-4 jaar

JGZ-team

Vaccinaties 4-19 jaar

JGZ-team

Verzorging  0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige

VGV 0-4 jaar (meisjesbesnijdenis)

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

VGV 4-19 jaar  (meisjesbesnijdenis)

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Visus 0-4 jaar

Jeugdarts

Visus 4-19 jaar

JGZ-team

Voeding 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige

Voeding 4-19 jaar

JGZ-team

Zindelijkheid 0-4 jaar

Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts

Zindelijkheid 4-12 jaar

JGZ-team

Naar boven

 

Hulpvragen Bureau Jeugdzorg Limburg binnen CJG WM

Consult bij meldingen van zorg 

Jeugdhulpverlening

Het oppakken van zorgmeldingen 

Jeugdhulpverlening

Risicotaxatie en veiligheidsinschatting

Jeugdhulpverlening

Verzoek om casus door te geleiden naar de Raad voor de Kinderbescherming

Jeugdhulpverlening

Vragen voor geïndiceerde zorg

Jeugdhulpverlening

Inzet spoedeisende hulp (24 uur per dag) in geval van pedagogische crisis

Jeugdhulpverlening

Naar boven

 

Hulpvragen Gespecialiseerde Thuis Begeleiding Zuyderland Thuiszorg

Indicatiestelling/aanvraag voor hulp omzetten in een begeleidingsplan

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Toegankelijk maken voor hulp/contact leggen bij zorgmijdend gedrag

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Het leefbaar maken van een zwaar vervuilde woonsituatie

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Video hometraining

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Begeleiding bij het leren omgaan met de stoornis/handicap/beperking

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Begeleiding bij het opbouwen en versterken van een sociaal netwerk

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Begeleiding bij het opbouwen van dag- en vrijetijdsbesteding

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Signalerende begeleiding

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Organisatie huishouden

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Versterken persoonlijke hygiëne en veiligheid

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Ondersteuning bij het op orde brengen van de financiën/administratie

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Budgetbegeleiding

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Mantelzorgondersteuning

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Begeleiding naar verblijfssituatie/verpleeg- of verzorgingshuis

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Rapportage in het kader van ketensamenwerking

Medewerker Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

Naar boven

 

Hulpvragen CJG WM: (lichte) psychische problematiek

Zorgen over de ontwikkeling van kind en jongerenKinderpsycholoog / POH Jeugd CJG
Prikkelbaarheid/boosheidKinderpsycholoog / POH Jeugd CJG
Angstige of nerveuze gevoelens of somberheidKinderpsycholoog / POH Jeugd CJG
DwangklachtenKinderpsycholoog / POH Jeugd CJG
Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)Kinderpsycholoog / POH Jeugd CJG
Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak (hoofdpijn, buikpijn, moeheid)Kinderpsycholoog / POH Jeugd CJG
Andere psychische en/of psychosociale problematiekKinderpsycholoog / POH Jeugd CJG
Naar boven 

 

 

 

 

 


Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!
Contact

Veelgestelde vragen